Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie

Wstęp Deklaracji

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie.

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 2. część opublikowanych materiałów (zakładka filie) jest skierowana wyłącznie do pracowników biblioteki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. brak wersji kontrastowej,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 4. Możliwa jest zmiana rozmiaru strony za pomocą standardowych mechanizmów wbudowanych w przeglądarki internetowe (mechanizm powiększania lub pomniejszania widoku strony). Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
  • Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge:
   [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
   [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  • Opera:
   [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
   [SHIFT] oraz [-]aby pomniejszyć widok

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy:
wypozyczalnia@biblioteka.szubin.pl lub telefoniczne pod numer 730 117 702. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność
architektoniczna

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie ul Kcyńska 11

Do budynku prowadzi jedno wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych usytuowane na niskim parterze. Prowadzą do nich wygodne schody z poręczą oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Biblioteka posiada jedną kondygnację. Nie ma windy.
Na parterze umiejscowiony jest oddział dla dzieci, z którego prowadzi drugie wyjście także przystosowane dla niepełnosprawnych z podjazdem dla niepełnosprawnych. W oddziale dla dzieci znajduje się też czytelnia prasy dla dorosłych i ogólna kawiarenka internetowa.
W sieni znajdują się środki do odkażania rąk i schemat położenia pomieszczeń wewnątrz budynku. Na parterze obok oddziału dla dzieci funkcjonuje wypożyczalnia dla dorosłych oraz znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
Biblioteka posiada certyfikat przyjaznej dla osób z autyzmem. W wypożyczalni dla dorosłych i oddziale dla dzieci są w widocznym miejscu tablice z piktogramami ułatwiające komunikację z bibliotekarzom osobom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami zw. z komunikacją werbalną. Biblioteka główna posiada schodołaz. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem. Czytelnicy biblioteki mogą korzystać z parkingu znajdującego się 10 m od budynku. Jest tam wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Filie biblioteczne

Wszystkie pięć wiejskich filii bibliotecznych w Chomętowie, Królikowie, Rynarzewie, Samoklęskach Małych i Zamościu usytuowane są na parterze. Wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim otoczeniu filii znajdują się miejsca do parkowania. Filia w Samoklęskach Małych ze względu na konieczność ograniczenia kosztów jest czasowo zamknięta. Do lokali filii bibliotecznych można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.