Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie

Wstęp Deklaracji

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie.

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 2. część opublikowanych materiałów (zakładka filie) jest skierowana wyłącznie do pracowników biblioteki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. brak wersji kontrastowej,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 4. Możliwa jest zmiana rozmiaru strony za pomocą standardowych mechanizmów wbudowanych w przeglądarki internetowe (mechanizm powiększania lub pomniejszania widoku strony). Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
  • Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge:
   [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
   [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  • Opera:
   [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
   [SHIFT] oraz [-]aby pomniejszyć widok

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy:
wypozyczalnia@biblioteka.szubin.pl lub telefoniczne pod numer 730 117 702. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

Budynek RBP Szubin położony jest w centrum miasta przy głównej drodze. Przy budynku znajduje się parking. Biblioteka posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mogą skorzystać z dostępu do Internetu oraz z katalogu elektronicznego RBP i prasy na parterze budynku. Biblioteka posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka posiada certyfikat „Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem” Oddział dla dzieci i wypożyczalnia dla dorosłych wyposażona jest w tablice ze specjalnymi znakami graficznymi, którymi może posługiwać się w kontakcie z bibliotekarzem osoba z autyzmem lub Zespołem Aspergera. Także osoby niemówiące. Ponadto na stronie biblioteki znajduje się zakładka z niezbędnymi informacjami jak poruszać się w bibliotece, przeznaczonymi dla w/w grupy osób.